ASP.NET 4.0 Validation Request

Lâu lâu, trong lúc lập trình ASP.Net xử lý các dữ liệu có yếu tố HTML trên form thì bạn hay gặp lỗi kiểu vầy Server Error in ‘/’ Application. A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client (ctl00$Content$txtURL=”<iframe width=’750′ …”). Description: ASP.NET has detected data in the request that is potentially dangerous […]