Lỗi khi connect vào SQL Server Integration Services

Hôm nay connect vào SQL Server Integration Services 2008 R2 đặt ở 1 server khác cùng domain, lại gặp lỗi này.

Trên SQL Server Management Setudio 2008 R2 thông báo rất khó hiểu

Đọc tiếp “Lỗi khi connect vào SQL Server Integration Services”