ASP.NET MVC – ViewData, ViewBag và TempData

Chiều nay ngồi ở cty đầu óc đặc quánh với đủ thứ bùi nhùi chẳng đâu vào đâu nên chán quá ngồi nhấp nhổm như học trò đợi trống tan trường, mọi người vừa lục tục ra về thì tui cũng cuốn gói vác balo lên vòng ra ngoài kiếm một không gian làm việc […]

SQLiteException: disk I/O error

disk I/O error Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Data.SQLite.SQLiteException: disk I/O error disk I/O error Cái gì mà disk, rồi I/O mà error nghe ghê quá trời […]

[ASP.NET] Vài vấn đề gặp phải khi dùng UrlRewritingNet

Hôm nay tui gặp phải lỗi khi dùng UrlRewritingNet Object reference not set to an instance of an object. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not […]