SQLiteException: disk I/O error

disk I/O error Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Data.SQLite.SQLiteException: disk I/O error disk I/O error Cái gì mà disk, rồi I/O mà error nghe ghê quá trời […]

ASP.NET 4.0 Validation Request

Lâu lâu, trong lúc lập trình ASP.Net xử lý các dữ liệu có yếu tố HTML trên form thì bạn hay gặp lỗi kiểu vầy Server Error in ‘/’ Application. A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client (ctl00$Content$txtURL=”<iframe width=’750′ …”). Description: ASP.NET has detected data in the request that is potentially dangerous […]

[ASP.NET] Vài vấn đề gặp phải khi dùng UrlRewritingNet

Hôm nay tui gặp phải lỗi khi dùng UrlRewritingNet Object reference not set to an instance of an object. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not […]

Xài Microsoft.Office.Interop trên Web Application được không?!

Hôm nay nhân có vụ liên quan đến đọc/ ghi file Excel phải dùng tới Microsoft.Office.Interop.Excel.dll trên ứng dụng web nên tui mới viết cái này để dành. Sự tình là trên máy developer có cài đặt đầy đủ Visual Studio và Office, code ngon lành, chạy localhost ầm ầm. Vác lên server thì quẳng […]