NuGet là gì?

Là một hệ thống quản lý gói (package manager) dành cho nền tảng phát triển phần mềm của Microsoft, mà chính yếu là .NET. Được giới thiệu vào năm 2010, sau đó đến phiên bản Visual Studio 2012 thì được tích hợp mặc định khi cài đặt, đến nay NuGet Gallery – một dạng như […]