Mở kết nối đến SQL Server Express qua cổng 1433 từ máy khác

Thông thường trên máy cá nhân hoặc để test thử cái gì đó tui hay dùng SQL Server Express (SSE) cho gọn nhẹ, mọi việc vẫn bình thường cho đến khi tui đứng trên một máy tính khác cần kết nối vào máy dùng SSE để demo vài thứ: tui không tài nào kết nối […]